Transformatie Venetapark

project: transformatie Venetapark | locatie: Hilversum | tijdvak: 2017-heden


Aan de oostzijde van Hilversum bevinden zich enkele locaties die herinneren aan het roemrijke industriële verleden van de stad. Deze voormalige werkterreinen bieden kansen voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken. De locatie Venetapark is een gebied van 7500 m² gelegen aan de spoorlijn Amsterdam – Amersfoort. Voorheen lag op deze plek de tapijtweverij Veneta. Tegenwoordig wordt deze plek gebruikt als bedrijfs-verzamelterrein. Het monofunctionele karakter en de steenachtige inrichting bieden echter weinig ruimtelijke kwaliteit. De nabijheid van het centrum en de uitstekende bereikbaarheid met HOV-lijn maken deze plek bijzonder geschikt als nieuwe woon-werk locatie.


Voor de locatie Venetapark heeft WillemsenU het transformatieplan opgesteld, waarbij de nieuwe inrichting op subtiele wijze verwijst naar het industriële verleden. De historische hoekverdraaiing en zaagtand in de bebouwing langs het spoor komen in de nieuwe situatie terug in een verhoogd spoorpark. Middels het toegankelijke daklandschap wordt ingezet op het vergroenen van de locatie, waarbij waterhoven bijdragen aan een klimaatbestendige en duurzame ontwikkeling. Op grotere schaal maakt het spoorpark onderdeel uit van de groene loper, die het centrum verbindt met het natuurreservaat Anna`s Hoeve aan de rand van Hilversum.


In het nieuwe Venetapark gaan een nauwgezette verkaveling met een hoge dichtheid van wonen en werken samen met een hoge verblijfskwaliteit van de publieke ruimte. Een hogere dichtheid zorgt hierbij voor kansen in plaats van bedreigingen: de verdichte stad is de stad van de toekomst. De bouwhoogte loopt trapsgewijs op richting het spoor, zodat de nieuwbouw dienst kan doen als geluidsscherm voor de naburige wijk. De nieuwe gebouwen maken hierbij maximaal contact met de publieke ruimte, waarbij doorzichten en dwars assen ontstaan tussen het spoorpark en de bestaande appartementengebouwen. Op deze wijze worden nieuwe verbindingen gelegd met de bestaande omgeving, in een schaal die past bij de mensen die er wonen en werken.


Het transformatieplan richt zich op een inclusieve ontwikkeling, waarbij diverse doelgroepen met elkaar samenleven en werken. Zo is er in het nieuwe Venetapark plek voor jongeren die graag in Hilversum willen blijven wonen in de start van hun wooncarrière, maar ook voor alleenstaanden, samenwoners en gezinnen. Ook is er ruimte voor ouderen, met zicht op het groene spoorpark en met voorzieningen op veilige loopafstand.


Als aanvulling op de Hilversumse baksteenarchitectuur, stellen we voor om het nieuwe Venetapark biobased uit te voeren in circulaire houtbouw. Een gelaagd verticaal ‘vlechtwerk’ van hout, glas en gevelvegetatie vormt hierbij een abstracte verwijzing naar de verdwenen tapijtweverij. De transformatie van Venetapark naar een inclusieve woon-werk gemeenschap toont niet alleen een duurzame wedergeboorte van deze industriële locatie, maar ook een voorbeeld hoe we onze stedelijke landschappen kunnen herdefiniëren en verleden en toekomst met elkaar kunnen verweven.